DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

KOMUNALNO REDARSTVO - pravno tumacenje

Posted by DIVLJA LIGA on October 10, 2013 at 2:25 PM

Šalje: Ivo Gjaja <ivo.gjaja@dubrovnik-neretva.hr>

Datum: 7. listopada 2013. 13:12

Predmet: RE: Dodatak (odredba)

Prima: Divlja Liga <divlja.liga@gmail.com>

 

Poštovani, na Vaš upit dajemo slijedeći odgovor:


Odredbom čl. 16. čl. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) propisano je da je u cilju pobližeg uređenja odnosa u komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku o komunalnom redu i mjere za njegovo provođenje.


Odredbom čl. 16. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisani je da se odlukom o komunalnom redu propisuju, između ostalog, odredbe o korištenju javnih površina i uklanjanju protupravno postavljenih predmeta.


Odredbom čl. 17. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda provodi komunalno redarstvo.


Iz prethodno iznijetih odredbi razvidno je da se za uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu donosi odluka o komunalnom redu koju provodi komunalno redarstvo.


Odredbom čl. 2. st. 1. tč. 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br:10/09, 2/10 i 06/11) propisano je da su javnoprometne površine javne ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, javni prolazi kroz zgrade i između zgrada i drugi otvoreni prostori ispred zgrada, tuneli, parkirališta, pločnici, nogostupi pješačke i biciklističke staze, stajališta javnoga gradskoga prometa i slične površine.


Odredbom čl. 113. st. 1. Odluke o komunalnom redu propisano je da je zabranjeno bez odobrenja postavljati ili ostavljati predmete na javnim površinama. Svi protupravno postavljeni predmeti (štandovi, predmeti protupravne prodaje, ugostiteljski stolovi, brodice, oštećene brodice, reklamni panoi, reklamni predmeti, obavijesti, putokazi, građevni materijali, skele, ručna kolica, stupići, ograde i sl.) na javnim površinama moraju se ukloniti.


Prema mišljenju ovog tijela odredba čl. 113. st. 1. Odluke o komunalnom redu odnosi se i na vrata, (portun) bespravno postavljena na javnoprometnu površinu.


Nastavno na prethodno navedeno, ako se kroz upravni postupak utvrdi da su vrata bespravno postavljena na javnoprometnu površina za njihovo uklanjanje nadležno je komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave na kojoj se ista nalaze.


Ivo Gjaja,

pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko - neretvanske županije

 

********************************************************************


From: Divlja Liga [mailto:divlja.liga@gmail.com]

Sent: Friday, October 04, 2013 11:14 AM

To: ivo.gjaja@dubrovnik-neretva.hr

Cc: aburic@dubrovnik.hr, psimunovic@dubrovnik.hr

Subject: Fwd: Dodatak (odredba)


DIVLJA LIGA VATERPOLO

p.p. 340

20000 Dubrovnik

 

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze

 

PITANJE


Kao tijelu, koje odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rješenja komunalnog redarstva Grada Dubrovnika, molim za odgovor na pitanje o stvarnoj nadležnosti.


Je li komunalno redarstvo Grada Dubrovnika stvarno nadležno donijeti rješenje, kojim bi, sukladno čl. 113. Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, naložilo uklanjanje ovih vrata (portuna)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177788222

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=128194518

ako bi se utvrdilo da se ta vrata nalaze na javnoprometnoj površini, te da su protupravno postavljena?


Slučaj je pravno zanimljiv radi primjene na analognim slučajevima, kakvih je bilo napretek u Dubrovniku (postavljanje zapreka na skalama i drugim pristupnim putovima do mora).


Zahvaljujem na odgovoru (pravnom tumačenju).


Za udrugu

DIVLJA LIGA VATERPOLO

Igor Legaz  (predsjednik)


Categories: None

Recent Videos

2059 views
1955 views
2027 views
1920 views