DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

JAVNA RASPRAVA

Posted by DIVLJA LIGA on February 11, 2014 at 3:50 PM

U Dubrovniku je u petak, 07.02.2014, održana javna rasprava o

Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama


http://www.mppi.hr/UserDocsImages/corr.ZPDML%2017%20%2012%20%202013%20%20OBRZL%209-1_14.pdf


Na javnoj raspravi je aktivno sudjelovala udruga  DIVLJA LIGA VATERPOLO

http://www.divljaliga.eu/apps/videos/videos/show/18445370


Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO je u primjedbama na Nacrt prijedloga zakona

o pomorskom dobru i morskim lukama, pismeno upućenim Ministarstvu pomorstva,

prometa i infrastrukture, istaknula:


................................................................................................................


U čl. 2. st. 2. predlaže se brisati riječi: "osim kad je ovim Zakonom drukčije propisano".

 

Nacrt zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je zaobišao odrediti način zaštite građana u pravu na stalan, nesmetan i neograničen kopneni pristup morskoj obali i moru.

 

Predlaže se udrugama građana (koje su registrirane na zaštitu naznačenog prava) Zakonom dodijeliti aktivnu legitimaciju za pokretanje parničnih postupaka protiv onih (fizičkih i pravnih) osoba koje preprečuju pristup moru (gradnja drvenih, metalnih, kamenih, betonskih ograda na postojećim putovima do morske obale ili uzduž morske obale, rušenje postojećih putova i skala do morske obale ili uzduž morske obale, angažiranje raznovrsnih zaštitarskih službi da sprečavaju građanima kretanje do morske obale, odnosno po morskoj obali).


Za one putove do morske obale, koji se (djelomično ili u cijelosti) nalaze na nejavnoj nekretnini, predlaže se ustanoviti pravo služnosti hodanja stazom u korist javnog puta (povlasne nekretnine).


U čl.9. st. 2. umjesto riječi "je pomorsko dobro", predlaže se: "se tretira kao more".


U čl.10. st. 3. između riječi: "uklanjanju" i riječi "do", predlaže se dopisati: "ili je doneseno konačno rješenje lučke kapetanije o zabrani izvođenja radova na pomorskom dobru".


U čl. 57. st. 1. predlaže se brisanje riječi "u općoj upotrebi".


U čl. 57. st. 2. između riječi: "zaštitu" i riječi "na", predlaže se dopisati: pokretnine.


U čl. 60. st. 1. predlaže se brisanje riječi: "Ako je broj dozvola ograničen".


U čl. 60. st. 5. ispred riječi "Ovlaštenik", predlaže se dodati riječi: "Nakon konačnosti rješenja iz st. 3. ovog članka".


U čl. 60. predlaže se dodati st.6. kojim će se ustanoviti javni registar (upisnik) izdatih rješenja o davanju dozvola na pomorskom dobru, te dodati st.7. kojim će se odrediti da svatko (bez dokazivanja pravnog interesa) ima pravo na nenaplatni uvid u takav registar (upisnik).

U čl. 78. predlaže se brisanje st. 2. (u cijelosti).

U čl. 78. predlaže se brisanje st. 3. (u cijelosti).

U čl. 80. st. 1. predlaže se brisanje riječi: "osim u slučaju i pod uvjetima određenim ovim Zakonom".

U čl. 80. predlaže se dodati st. 3. prema kojem se, u "Narodnim novinama" (na trošak podnositelja zahtjeva i prije razmatranja zahtjeva) objavljuje sažetak zahtjeva.

U čl. 82. st. 1. ispred riječi "Davatelj", predlaže se dodati riječi: "Nakon konačnosti odluke o davanju koncesije na zahtjev".

U čl. 89. predlaže dodati st. 6. kojim će se odrediti da svatko (bez dokazivanja pravnog interesa) ima pravo na nenaplatni uvid u upisnik iz st. 2. ovog članka".


U čl. 114. st. 3. predlaže se brisanje al. 2. (u cijelosti).


Predlaže se brisanje podnaslova "Morske plaže hotela, kampova i turističkih naselja", te pripadajućih čl. 116. (u cijelosti) i čl. 117. (u cijelosti).

U čl. 121. i u čl. 122. se predlaže brisanje riječi: "privez".Bude li Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donesen, predlaže se prilikom donošenja Pravilnika iz čl. 245. st. 2. toč. 3., pripadajuću tablicu jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, proširiti i na: obuka vaterpola (uz postojeće: obuka veslanja, obuka jedrenja, obuka plivanja, obuka ronilaca).

 

Categories: None

Recent Videos

2059 views
1955 views
2027 views
1920 views